Qualitat

RELATS, SA, juntament amb les persones que la integren, proporciona solucions tècniques i productes que satisfacin les expectatives dels clients en tot moment. A Relats estem compromesos amb la qualitat per garantir la màxima satisfacció dels nostres clients, tant externs com interns, mitjançant el subministrament dels productes i/o serveis que necessiten, en els terminis establerts.
RELATS, SA exercita la innovació constant en el desenvolupament de nous productes i tecnologies per assegurar el creixement i la competitivitat en el futur. El model de relacions entre els membres de l’empresa es basa en l’honestedat i el treball en equip. Pel que fa a la política de qualitat i d’acord amb l’0bjecte social de l’empresa,  la direcció de RELATS, SA ha pres el compromís de complir amb els requeriments legals i els dels clients a fi de millorar constantment els processos i productes.
El desplegament d’aquesta política s’anuncia amb l’objectiu de desenvolupar una consciència de qualitat a tots els empleats de RELATS, SA.
L’Administració de RELATS, SA ha establert objectius quantificables per avaluar la Qualitat, que seran revisats anualment per garantir que segueixen essent apropiats.