Codi Ètic

En el marc de responsabilitat social que caracteritza a l’empresa i amb la voluntat de prevenir i, en la mesura del possible, evitar la comissió de conductes delictives en el si de la mateixa, aquesta ha desenvolupat i implantat un Pla de Prevenció de Delictes. És en aquest context que l’empresa ha aprovat un Codi de Conducta o Codi Ètic, en el que es recullen i s’especifiquen els Principis Corporatius Empresarials que han de regir l’activitat de l’empresa i dels seus membres.

En aquest sentit els principis que s’hi recullen tenen com a base fonamental el respecte a la legalitat i, per tant, el compromís de compliment de la normativa vigent en cada moment ja sigui externa com tota aquella normativa interna que l’empresa tingui implantada. En tot cas, i sense tenir efecte excloent, l’empresa es compromet en especial, per una banda, al compliment de les obligacions front a organismes públics tals com Hisenda, la Tresoreria General de la Seguretat Social i tots els organismes amb els quals l’empresa tingui relacions ja sigui de forma directa o indirecta i, per altra banda, al compliment de normes de protecció mediambientals locals i internacionals aplicables.

Un altre focus d’atenció contingut en el Codi de Conducta o Codi Ètic recau en la gestió dels recursos humans i les relacions entre els membres de l’empresa. La política adoptada per la mateixa es basa en el respecte escrupolós a la dignitat de les persones i és en aquest context que l’empresa adopta el ferm compromís de respecte a la integritat de les persones, a la seguretat de les mateixes i a la salut en el seu entorn laboral.

És important ressaltar també el compromís de l’empresa relatiu a la protecció de la informació confidencial de la societat, així com la informació dels treballadors i de tercers. En aquest aspecte i donada la incidència directe en el dia a dia del l’activitat, l’empresa pren el compromís de respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial adoptant totes aquelles mesures que siguin pertinents en cada cas.

Seguint amb els compromisos de l’empresa pel què fa a les relacions amb l’exterior, manifestar el ferm compromís amb la lluita contra el blanqueig de capitals i en la prevenció del frau, adoptant les mesures oportunes per evitar situacions de risc en aquest àmbit. Així com, el contundent rebuig contra les conductes de corrupció i suborn i també les situacions de conflictes d’interès que en tot cas hauran de ser comunicades a fi que l’empresa pugui adoptar les mesures pertinents i assegurar que en tot moment, les relacions entre clients i proveïdors es basin única i exclusivament en la confiança i benefici mutu.

Per últim, ressaltar que als efectes de promoure i vetllar pel compliment i vigència del Pla de Prevenció de Delictes, l’empresa ha nomenat un Responsable de Compliment (Compliance Officer) així com una direcció de correu electrònic (complianceofficer1@relats.com) per posar en coneixement del primer qualsevol incompliment de caire penal.