Videovigilància

RELATS INFORMA

En compliment del deure d’informació exigit per la normativa de protecció de dades personals (article 13 del Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals), facilitem a l’afectat la següent informació relativa al tractament de videovigilància efectuat per RELATS, SA

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Identitat: RELATS, S.A.
Adreça postal: c/ Priorat, 17, Polígon Industrial “La Borda”, 08140 Caldes de Montbui, Barcelona, ​​Espanya.
Telèfon: (+34) 938.627.510
Correu electrònic: lopd@relats.com

D’ara endavant, RELATS, SA podrà ser referida com “RELATS” o “Responsable”.

¿Per a quines finalitats tracta RELATS les seves dades personals?

RELATS tracta les imatges captades mitjançant el seu sistema de videovigilància per a les següents finalitats:

Per quant de temps tractar RELATS les seves dades personals?

Les seves imatges seran conservades per RELATS durant un mes des de la seva captació, excepte quan hagin de ser custodiades per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns i instal·lacions. En aquest cas, les imatges es conservaran, degudament bloquejades, fins a ser entregades a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat o als jutjats i tribunals, quan ho requereixin.

Quina és la base jurídica per al tractament de les seves dades personals?

RELATS està legitimada per tractar les seves imatges sobre la base del compliment d’una missió realitzada en interès públic basat en garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions; i en compliment d’una obligació legal.

A quins destinataris comunica RELATS les seves dades personals?

Les seves imatges no seran cedides a cap destinatari, llevat a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i / o jutges o tribunals, en cas de requerir-ho.

Quins són els seus drets i com pot exercir-los?

En relació amb el tractament que realitza el Responsable de les seves imatges, vostè pot exercir els següents drets:

Per exercir qualsevol d’aquests drets, pot dirigir-se al Responsable per correu ordinari a l’adreça postal abans indicada, o bé, per correu electrònic a l’adreça lopd@relats.com, facilitant en els dos casos nom, cognoms i fotocòpia del seu DNI / passaport .

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per interposar qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals (imatges).

RELATS SA.